เชิญเข้าประชุมวิชาการจำนวน ๑ โครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการให้การปรึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑ โครงการ การให้การปรึกษาเป็นคู่ จำนวน ๑ โครงการ การให้การปรึก
 ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2559
 กำหนดการจัดงานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2559
 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ เรื่อง นวัตกรรมในการสร้างเสริมสุขภาพ
 วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยการปัญญา รับสมัครเข้าศึกษษต่อระดับบัณฑิตศึกษา
 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ได้รับการบำบัดทดแทนไต
 ขอเชิญเข้ารับการอบรมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย
 การคัดเลือกแพทย์สตรีดีเด่นและมอบทุนสนับสนุนโครงการวิจัย
 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง 30 ปี เทคนิคการแพทย์รังสิต
 ขอเชิญบุคคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับแพทย์และพยาบาล
 ขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระยะสั้น สถาบันเด็กแห่งชาติมหาราชินี
 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการวิชากุมารเวชศาสตร์สงขลานครินทร์ 2559
 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมการตรวจทางรังสีวินิจฉัย (หลักสูตร 1 เดือน)
 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับ/รับย้ายให้ดำรงตำแหน่ง่างและกำลังจะว่าง
 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นวก.) ระดับชำนาญการพิเศษ และ ตน. หัวหน้าสถานีอนามัย (นวก.) ระดับชำนาญการ จ.ระยอง
 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ระดับชำนาญการ สอ.บ้านถนนกระเพรา /สอ.สองพี่น้อง
 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นวก) ระดับชำนาญการพิเศษ จ.ระยอง
 ประกาศรับสมัครบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.แกลง 10 อัตรา ระห่างวันที่ 3- 9 มิ.ย.59
 ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ในสังกั
 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล และนักวิชาการพัสดุ
 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ วัน เวลา และสถานที่สอบ
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 วัน เวลา และสถานที่สอบ พนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล และนักวิชาการพัสดุ
 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานประจำสู่งานวิจัย
 การอบรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ (แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัช) ประจำปี 2559
 สสจ.ระยองจัดประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอผลงานเพื่อพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
 สสจ.ระยอง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลการดำเนินงานสาธารณสุข รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2559
 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรม / Best Practice ด้านการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
 สสจ.ระยอง จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้รับผิดชอบงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
 วิ่งเพื่อสุขภาพ Bogie99 Running Challenge
 ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมวิทยาศาสตร์นานาชาติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 8
 รับสมัครคัดเลือกเเพื่อบรรจุและแต่่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ระหว่าง 16-23 พ.ค.59
 การอบรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ ประจำปี 2559
 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล และนักวิชาการพัสดุ
 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการหลักสูตรอบรมการบริหารจัดการเทคโนโลยีทางการแพทย์
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง "พยาบาล:พลังการเปลี่ยนแปลง:เพื่อพลิกฟื้นการพัฒนาระบบสุขภาพ"
 รับสมัครเข้าศึกษาหลักสตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2559

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 จากทั้งหมด82หน้า
| 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82

 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2555 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ 038-967415-7 โทรสาร 038-611336 อีเมล์ rayong21 at gmail.com