สำรวจความต้องการตำแหน่งพนักงานราชการ ส่งข้อมูลภายในวันที่ 19 ก.พ.59
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด รพ.เชาชะเมาฯ
 สำนักวิชาการสาธารณสุขและสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขสนับสนุนงบประมาณวิจัย
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะให้มีความรู้เกี่ยวกับการให้บริบาลทางเภสัชกรรมที่มีความทันสมัย
 คณะผู้นิเทศงาน ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานที่ โรงพยาบาลปลวกแดง
 คณะผู้นิเทศงานมาตรวจนิเทศงาน ณ สสจ.ระยอง
  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 6 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้ปฎิบัติงาน
 การประกวด to be number one teen dancercise thailand championship 2016 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ
 ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการ
 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการระบาด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 ขอเชิญเข้าร่วมประกวด 2016 Guangzhou International Award for Urban Innovation (Guangzhou Award)
 ประกาศการสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำปี พ.ศ. 2560
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "มาตรฐานการเก็บตัวอย่าง ทักษะการตรวจวินิจฉัยและแนวโน้มการติดเชื้อพยาธิลำไส้ในปัจจุบัน"
 โครงการ e - Learning หลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการโรงพยาบาลราชวิถี ประจำปี 2559
 การสรรหาศัลยแพทย์ดีเด่นของราชวิทยาลัยแพทย์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2559
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสมาคมโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤตในเด็ก ประจำปี 2559
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน สมรรถนะครั้งที่ 1 พนักงานราชการ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด รพ.เขาชะเมาฯ
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการระยะสั้น
 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนกจัดระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
 รับสมัครนิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม "หลักสูตรวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 16 หน่วยกิต"
 ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2559 ครั้งที่ 7 "MOVE A HEAD FOR ALL ASEAN 2016"
 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนางานบริการโลหิต ประจำปี 2559"
 ขอเชิญอบรมผู้นำด้านการพยาบาลจักษุอาเซียน
 การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี
 โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน รุ่นที่ 2"
 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาแบบมีการเทียบโอนหน่วยกิตในระบบทวิภาค หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเวชระเบียน ประจำปีการศึกษา 2559
 รับสมัครแพทย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวภายใต้โครงการปฏิบัติงานฯ (track 3) ปี2559
 ขยายเวลารับต้นฉบับประกวดเรื่องเล่าทางการแพทย์ รักนะจึงบอก...
 รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 ขอเชิญสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติบำบัดทดแทนไต (การล้างไตทางช่องท้อง)
 ขอเชิญสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)
 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนางานบริการโลหิต ประจำปี ๒๕๕๙”
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด รพ.เขาชะเมาฯ
 ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี ครั้งที่ 14
 รับสมัครพยาบาลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรพยาบาลเวชปฏิบัติและหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 จากทั้งหมด82หน้า
| 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82

 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2555 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ 038-967415-7 โทรสาร 038-611336 อีเมล์ rayong21 at gmail.com