ขอเชิญเข้าร่วมประชุม เรื่อง "การดูแลผู้สูงวัยในทศวรรษหน้า:ประเด็นท้าทายสำหรับพยาบาล"
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสมาคมเวชสถิติแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมฟื้นฟูวิชาการประจำปี เรื่อง การรักษาพยาบาลขั้นต้นในการให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ
 ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติดรุ่นที่ ๑๐
 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม"หลักสูตรการส่งเสริมเด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษอย่างเป็นองค์รวม"
 ข้อสอบภาษาอังกฤษชุดใหม่ (DIFA TES) ของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2559
 ขอเฃิญบุคลากรเข้าร่วมกระชุมฟื้นฟูวิชาการประจำปี
 การดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ระบบคัดตรงจากพื้นที่)
 ประเด็นวันเบาหวานโลก วันที่ 14 พฤศจิกายน 2558
 ขอเชิญร่วมส่งผลงานนวัตกรรมด้านสาธารณสุขในการประชุมระดับนานาชาติ The 1st International Conference 2015 on Public Health in Asian (PHA2015)
 ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานหลักสูตรนักสาธารณสุขชุมชนปฏิบัติการ (นสช.)
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพยาบาลแบบผสมผสาน การแพทย์แผนไทย และการแพทย์แผนจีน ในการดูแลผู้ป่วยโรคอ้วนลงพุง"
 ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Ophthalmic Technicians รุ่นที่ 9
 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม
 ประกาศบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งจพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์,จพ.ทันตสาธารณสุข และจพ.เภสัชกรรม ระดับปฏิบัติงาน
 ประกาศบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเภสัชกร,แพทย์แผนไทย,นักเทคนิคการแพทย์,นัรังสีการแพทย์ และพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ
 รับสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ประจำปี 2559
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง "ปฏิรูปสาธารณสุข สู่ การปฏิรูปประเทศไทย"
 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตน.เภสัชกร , ตน.แพทย์แผนไทย , ตน.เทคนิคการแพทย์ , ตน. นักรักสีการแพทย์
 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตน.จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์, จพ.ทันตสาธารณสุข , จพ.เภสัชกรรม
 รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับชำนาญงาน
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม การให้การปรึกษาก่อนและหลังการตรวจเลือดเอชไอวีฯ
 ขอประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อพิจารณาความเหมาะสมให้ดำรงตำแหนงว่าง
 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อพิจารณาความเหมาะสมให้ดำรงตำแหนงว่าง
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้นเรื่อง การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล สำหรับแพทย์ พยาบาล และนักเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ ๑๐
 ขอความร่วมมือจัดกิจกรรม "กิน อยู่ เป็น" เนื่องในวันเบาหวานโลก 2558 และส่งผลงานร่วมประกวด
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการป้องกันการติดเชื้อ รุ่นที่ ๒ ประจำปี 2559
 รับสมัครแพทย์หัวหน้าทีม SRRT และผู้สอบสวนหลักเข้าอบรมหลักสูตรระบาดวิทยา ประจำปี ๒๕๕๙
 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 7 ตำแหน่ง อัตราว่าง 21 อัตรา รับสมัคร 21-28 ต.ค.2558
 ประชุมสัมมนาและส่งผลงานวิชาการป้องกันควบคุมโรคแห่งชาติ ประจำปี 2559
 ขอเชิญบุคลากรสาธารณสุขสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนานาชาติ ครั้งที่ ๒ เรื่อง "Comprehensive Management for Adolescent Living with HIV"
 แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจ ผวจ.ระยอง 1133/58 ลว.23 ก.พ.58 (เฉพาะ ผนวก ก)
 จุลสารและPolicy Brief เรื่องการรักษาโรคกระดูกพรุนในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือน
 จุลสารและPolicy Brief เรื่อง การคัดกรองไวรัสตับอักเสบซีและรักษาโรคไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรังในผู้ติดเชื้อเอชไอวีด้วยยา peginterferonร่วมกับ ribavirin ม
 จุลสารและPolicy Brief เรื่อง DAAS ยาใหม่รักษาตับอักเสบซีได้ดีกว่าเดิมแต่แพงกว่าเดิม
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้ายให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย (นวก) ชำนาญการ
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้ายให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุข) ชำนาญพิเศษ
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายแผนระดับชำนาญการพิเศษ

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 จากทั้งหมด82หน้า
| 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82

 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2555 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ 038-967415-7 โทรสาร 038-611336 อีเมล์ rayong21 at gmail.com