ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
 ขอความร่วมมือการประชาสัมพันธ์โรคพิษสุนัขบ้าในคน ฉบับที่ ๑
 ขอเชิญชวนส่งผลงานวิจัย/วิชาการ นำเสนอในการสัมมนาวิชาการป้องกันควบคุมโรคแห่งชาติ ประจำปี 2559
 ประกาศรายชชื่อผู้ผ่านการประเมิน ฯ สมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิประเมิน สมรรถนะครั้งที่ 2( พนักงานราชการ)
 รับสมัครคัดเลือกข้ารารชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่ง หน.สอ.(นวก.)ชำนาญการ สอ.บ้านคลองบางไผ่ สสอ.บ้านฉาง/ตน.นักวิเคราะห์นโยบายและปนชำนาญการพิเศษ สสจ.ระยอง
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 วัน เวลา และสถานที่สอบ พนักงานราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง อัตราว่าง 10 อัตรา
 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั้่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง 10 อัตรา
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเวชศาสตร์ทางทะเล ประจำปี 2558
 ขอมอบวารสารและขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพฯ
 การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2560
 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการและขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการโดยไม่ถือเป็นวันลา
 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศติดตามแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำนินงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง
 จังหวัดระยอง ได้รับรางวัล จังหวัด To Be Number One ต้นแบบระดับเงิน
 คำสั่งมอบอำนาจสั่งซื้อสั่งจ้างฯ คำสั่งจังหวัดระยอง 3635/58 ลว. 30 มิ.ย.58
 ขอเชิญบุคลากรสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการวิจัยนโยบายและระบบสุขภาพ
 ขอเชิญตรวจไวรัสตับอักเสบบีฟรี และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
 สสจ.ระยอง ร่วมกับ สมาคมเพื่อนชุมชน จัดการปฐมนิเทศบุคลากรสาธารณสุขจบใหม่ ปี 58
 สสจ.ระยอง จัดประชุมประสานแผนงานสาธารณสุขในโรงเรียนแบบบูรณาการ
 นพ.สสจ.และคณะผู้บริหารรับรายงานตัวทุนพยาบาลเพือนชุมชน
 การย้ายข้าราชการ ปี 2558 (รอบที่ 2)
 ขอเชิญประชุมวิชาการและสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ "วิกฤตหัวใจ ปลอดภัยทั่วไทย(Save Thais from Heart Diseases"
 ขอประชาสัมพันธ์การจัดงานNCD Forum2015(มหกรรมสุขภาพโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ)
 ประชาสัมพันธ์การประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
 ขอเชิญร่วมงาน"มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๘ (Thailand Research Expro 2015)
 ประกาศรายชื่อเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายเปลี่ยนสายงานให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ระดับชำนาญการ
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุกลับให้ดำรงตำแหน่งทันตแพทย์ชำนาญการ
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพืื่อรับโอนฯ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ) ระดับชำนาญการ
 ขอเชิญประชุม "วิชาการเครือข่ายหัวใจบูรพา(Eastern Heart Network)"ครั้งที่ ๔
 ประชาสัมพันธ์การให้ทุนสนับสนุนการวิจัย
 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม
 รับย้ายข้าราชการ ดำรงตำแหน่งนักวิชการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รพ.แกลง
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ระดับชำนาญการ สถานีอนามัยตำบลชากพง สสอ.แกลง จังหวัดระยอง
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อบรรจุกลับตำแหน่งทันตแพทย์ ระดับชำนาญการ กลุ่มงานบริการทางการแพทย์ รพ.ปลวกแดง สสจ.ระยอง
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับโอนให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ) ระดับชำนาญการ รพ.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ Bamras IC Research Day ครั้งที่ ๑
 ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรทางการแพทย์ในสังกัดของท่านเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการประจำปี ครั้งที่ 14 เรื่อง การดูแลผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ (HIV/AIDS
 การเบิกจ่ายค่าลงทะเบียน และสามารถเข้าอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาและเบิกได้ตามสิทธิ
 ขอเชิญอบรมการพัฒนาศักยภาพแพทย์ด้านเวชศาสตร์ป้องกัน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการตำแหน่งนิติกร,นวก.การเงินและบัญชี

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 จากทั้งหมด82หน้า
| 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82

 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2555 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ 038-967415-7 โทรสาร 038-611336 อีเมล์ rayong21 at gmail.com