ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนแพทย์ในสังกัด เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระบาดวิทยาด้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รุ่นที่ ๑
 ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ "UPDATE ASTHMA AND COPD FOR HEALTHCARE WORKERS
 การเปิดรับสมัครผู้แทนจากองค์กรภาคเอกชนเป็นคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
 ขอเชิญเข้า่วมประชุมสัมมนาวิชาการวัณโรคและโรคระบบการหายใจในโอกาสครบ80ปี สมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปภัมภ์
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 สำหรับบุคลากรสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่สำเร็จการสึกษาหลักสูตร
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะครั้งที่ ๑ ของพนักงานราชการ
 หนังสือด่วนที่สุด เรื่อง การสรรหาบุคคลเป็นพนักงานราชการ ขอให้ส่วนราชการในสังกัดส่งข้อมูลภายในวันที่27เมษายน2558
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (ข้อเขียน) พนักงานราชการ ตำแหน่งนิติกร,นักวิชาการเงินและบัญชี
 ประกาศรายฃื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลือนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการพิเศษ
 การอบรมปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ "หลักสุตรการเป็นข้าราชการที่ดี" วันที่ 20 เม.ย.-1 พ.ค.58
 VDO Conference เรื่อง ประชุมชี้แจงการจัดสรรแพทย์ ปี พ.ศ.2558
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๕๘ และการเสนอผลงานวิชาการ
 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การดูแลผู้ป่วยวิกฤต
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ"อยู่กับโรคเบาหวานให้ปลอดภัยจากโรคแทรกซ้อน"
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้ายให้ดำรงตำแหนงนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการพิเศษ
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพ) ระดับชำนาญการพิเศษ
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งเภสัช (ด้านเภสัชกรรมคลินิกหรือเภสัชสาธารณสุข) ระดับชำนาญการพิเศษ
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ
 เชิญเข้าร่วมการประชุมและส่งผลงานวิจัยเพื่อร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการชมรมเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาล ครั้งที่ 8 ประจำปี 2558 จังหวัดเชียงราย
 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งนิติกร/นักวิชาการเงินและบัญชี/นักรังสีการแพทย์ ระหว่างวันที่ 1-10 เม.ย.58
 คำสั่งมอบอำนาจ ผวจ.ระยอง 1133 และ 1134 มีผลตั้งแต่ 9 มี.ค.58
 ขอส่งกิจกรรมรณรงค์การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนื่องในเทศกาลวันวาเลนไทน์ ปี 2558 (รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระย
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งที่ได้รับการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น
 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งตำแหน่งว่างและตำแหน่งที่ได้รับการปรับปรุงกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูง
 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย (นักวิชาการสาธารณสุข) สอ.บ้านหนองจอก สสอ.เมืองระยอง จ.ระยอง
 รับสมัครคัดเลือกข้ารากชารเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ ฝ่ายบริหารทั่วไป รพ.แกลง และ รพ.บ้านค่าย สสจ.ระยอง
 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการพิเศษ สอ.ต.กองดิน สสอ.แกลง จ.ระยอง
 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิฃาฃีพ) ระดับชำนาญการพิเศษ สสจ.ระยอง
 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกร (ด้านเภสัชกรรมคลินิกหรือเภสัชสาธารรสุข) ระดับชำนาญการพิเศษ สสจ.ระยอง
 รับสมัตรคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการพิเศษ จังหวัดระยอง
 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ) ระดับชำนาญการพิเศ กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.ระยอง
 รัับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ฝ่ายบริหาร สสจ.รยะอง
 คำสั่งบรรจุข้าราชการ จำนวน 7 ราย (บรรจุวันที่ 26 ม.ค.58)
 เชิญประชุมวิชาการ เรื่อง เวชศาสตร์ทันสมัย2015 เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โรคเอดส์ และปัญหาเพศ
 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องยกเลิกประเทศหรือเมืองที่เป็นเขตติดโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาฯ
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม
 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องการป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงปลายฤดูหนาวและหมอกลงจัด
 ประชุมคณะทำงานวิชากา (Rayong Cohort) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 จากทั้งหมด82หน้า
| 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82

 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2555 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ 038-967415-7 โทรสาร 038-611336 อีเมล์ rayong21 at gmail.com