รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสรรถนะ
 ขอเชิญประชุมการบริการกำลังคนสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
 ขอเชิญทันตแพทย์ศัลยกรรมช่องปากฯ/ทันตแพทย์ผู้สนใจ และสมาชิกชมรมเข้าร่วมการประชุมวิชาการ
 ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมวันล้างมือโลก ปี 2557
 ขอเชิญประชุม
 ขอเชิญประชุมการเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์อัตรากำลัง
 ขอประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ
 ขอให้ข้าราชการที่เป็นทันตแพทย์เข้าร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2/2557
 ขอเชิญประชุมวิชาการ
 การเสนองบประมาณ(แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ 2559 คามมติคณะรัฐมนตรี
 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปจำนวน10อัตรา
 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ( คสช.) อนุมัติงบประมาณในการเฝ้าระวังตรวจสุขภาพประชาชน จากมลพิษสิ่งแวดล้อมในเขตควบคุมมลพิษ ปี 2558
 ขอให้ผู้มีได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการรายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการ
 การประชุมเตรียมความพร้อมการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา
 การชึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับข้าราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ, นวก, จพ.โสตฯ,จพ.เภสัชกรรม,จพ.ทันตฯ,จพ.สาธารณสุ
 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ออกให้บริการแก่ราษฎรในพื้นที่จังห
 การอบรมเพิ่มทักษะการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 2
 ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาและจัดทำแผนงานโรคติดต่อ ปี ๒๕๕๘
 ขอให้ผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้มาจัดทำประวัติประสบการณ์การทำงาน
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก จำนวน 6 ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ,นวก.สธ,จพ.โสต,จพ.เภสัชกรรม,จพ.ทันต,จพ.สาธารณสุข
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก จำนวน 5 ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย,นักเทคนิคการแพทย์,นักกายภาพบำบัด,เภสัชกร,พยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ
 การเตรียมความพร้อมป้องกันการระบาดของโรคติดต่อในช่วงฤดูฝน และโรคติดต่อจากต่างประเทศ
 สรุปข้อสั่งการประชุมติดตามสถานการณ์โรคอีโบลา
 การเปลี่ยนรหัสระบบการเฝ้าระวังกลุ่มอาการไข้หวัดใหญ่ (ILI)
 ส่งแนวทางการรับ-ส่ง ผู้ป่วยโรคติดต่อร้ายแรง
 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งแพทย์แผนไทย, นักเทคนิคการแพทย์,นักกายภาพบำบัด,เภสัชกร,พยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (ข้อเขียน) พนักงานราชการ
 ศูนย์ตรวจวิเคราะห์น้ำโรงพยาบาลมาบตาพุด
 ขอเชิญประชุมและนำเสนอผลงานการสอบสวนควบคุมป้องกันโรค ของทีมSRRTตำบลและอำเภอ ปี 2557
 สัมมนาระดับชาติเรื่องโรคเอดส์ ครั้งที่ 14 และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ครั้งที่ 1
 แจ้งอบรมหลักสูตรผู้ให้การฟื้นฟูหัวใจ Basic Cardiac Rehabilitation
 ขอเชิญชวนแทพย์เข้าอบรมระยะสั้นโรคหัวใจและหลอดเลือดครั้งที่ 37 และเข้าร่วมงานประชุมวิชาการกลางปี 2557
 สสจ.ระยอง ร่วมเวทีเสวนา"นโยบายการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อุตสาหกรรม" เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๗
 กำหนดจัดสัมมนาระดับชาติเรื่องโรคเอดส์ ครั้งที่ ๑๔ และโรคติดต่อทางเพศสัมพนธ์ ครั้งที่ ๑
 การประชุมเครืิข่ายบริการสุขภาพในเขตอุสาหกรรม เพื่อทำเผนปฏิบัติการงานอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) และการจัดการความรู้
 ขอเชิญประชุมทำแผนปฏิบัติการงานอาชีวเวชศาสตร์ฯ เพื่อของบประมาณปี ๒๕๕๘
 การดูแลสุขภาพผู้ได้รับผลกระทบ กรณีอุบัติภัยจากสารเคมี 4 เหตุการณ์จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 9 -12 มิถุนายน 2557
 รับย้ายข้าราชการไปดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ชำนาญการ

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 จากทั้งหมด82หน้า
| 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82

 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2555 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ 038-967415-7 โทรสาร 038-611336 อีเมล์ rayong21 at gmail.com