ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตรข้อควรระวังในการจัดชื้อจัดจ้าง
 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ฯ
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตรการพัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่สำหรับปรับพื้นฐานการปฏิบัติงาน
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตรการสาธิตเทคนิคการปฏิบัติงานระบบจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง
 การประเมินองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนษยชนประเภทภาครัฐ ประจำปี 2564
 ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 14 ตำแหน่ง 34 อัตรา
 การเสนอชื่อกุมารแพทย์ดีเด่นของราชวิทยาลัยกุมาร/สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
 ขอเชิญเข้าอบรมแพทย์รุ่นใหม่ใฝ่ใจเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาโรงพยาบาล ปี พ.ศ. 2564
 -ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ
 ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการฯ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการโครงการความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์ และสาธารณสุขการแพทย์ ครั้งที่ 9
 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาวิชาการออนไลน์
 ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตรมาตรการบังคับทางปกครองและบังคับคดีปกครอง
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ICN Forum ครั้งที่ 15
 ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตรของสมาคมฯ ประจำปี 2564
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและส่งผลงานวิจัยในการประชุม การพัฒนาสุขภาพชุมชนแนวใหม่
 ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครศิษย์พระดาบส
 ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันวัคชีนแห่งชาติ
 ขอเชิญพยาบาลเข้าร่วมการอบรมโครงการฝึกอบรมพยาบาลเพื่อการบริหารหอผู้ป่วย รุ่นที่ 10 โดยไม่ถือเป็นวันลา
 ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Ophthalmic Technicians รุ่นที่ 14
 ขอแจ้งย้ายสถานที่จัดอบรมที่ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ มาเป็นโรงแรมแลงศาสเตอร์ กรุงเทพมหานคร
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ สสจ.ระยอง
 ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 8
 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรเทคนิคการวิเคราะห์
 ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรการอบรมระยะสั้น วิชาตจวิทยา ครั้งที่ 41
 ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม 11 หลักสูตร
 ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาวิชาการ (ออนไลน์) ในหัวข้อเจาะประเด็นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564
 ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาวิชาการ (ออนไลน์) ในหัวข้อเจาะประเด็นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564
 ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาวิชาการ (ออนไลน์) ในหัวข้อเจาะประเด็นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564
 ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาวิชาการ (ออนไลน์) ในหัวข้อเจาะประเด็นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564
 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการอบรม
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการจำนวน 2 เรื่อง
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการแพทย์ผสมผสานประจำปี 2564 เรื่องเอนไซม์บำบัด รุ่นที่ 2
 ขอประชาสัมพันธ์เข้ารับการอบรมเรื่องคีเลชั่นบำบัด
 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครหลักสูตรการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพ
 ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมและโปรดตอบแบบสำรวจความต้องการฝึกอบรม
 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม จำนวน 2 หลักสูตร
 มอบโควต้าพิเศษให้แก่บุคลากรที่ประสงค์เข้าศึกษาหลักสูตรช่างกายอุปกรณ์ ประจำปีการศึกษา 2564
 การพิจารณารางวัลพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2564

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 จากทั้งหมด82หน้า
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82

 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2555 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ 038-967415-7 โทรสาร 038-611336 อีเมล์ rayong21 at gmail.com