ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการครั้งที่1(สอบข้อเขียน)
 โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุราชการ ปี 2556
 ประกาศรับสมัครสอบความรู้เพื่อรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำปี 2556
 ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ และตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ
 ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติก
 สำรวจข้อมูลข้าราชการตำแหน่งประเภททั่วไป ที่ได้รับวุฒิปริญญาเพิ่มเติมส่งข้อมูลภายใน 31 ม.ค.56
 เรื่องย้ายข้าราชการ ปี 56 รอบ 1
 DB-POP + NULL เดือน ธันวาคม 55 ณ 10 มกราคม 2556
 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน,ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติ
 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ,ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ สสจ.ระยอง
 นพ.สสจ.ออกตรวจกระเช้าปีใหม่ปลอดเหล้า
 ขอเชิญ จนท.อบรมเพื่อพัฒนาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
 ข้อมูล DB_POP เดือน พ.ย. 55 ณ 10 ธ.ค.55
 นพ.สสจ.เป็นประธานและบรรยายพิเศษในการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาระบบสุขภาพ
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย
 ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแพทย์แผนไทย จำนวน ๒ ราย ปฏิบัติงานที่ รพ.สต.ยายร้า และรพ.สต.เฉลิมพระเกียรติน้ำใส
 แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 6
 ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ก.ยุทธ์ศาสตร์
 ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
 ขอประชาสัมพันธ์การอบรมระยะสั่น 2556
 ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานประกันสุขภาพ
 ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพบริการ
 ข้อมูล DB-POP เดือนตุลาคม 55 ณ 10 พฤศจิกายน 55
 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถนีอนามัยต่างๆ จำนวน 5 อัตรา
 ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรฯ
 รับย้ายข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ(ด้านบริการทางวิชาการ) กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน โรงพยาบาลปลวกแดง
 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 ต.ค. 55 - 6 พ.ย. 55 สอบ 8 พ.ย. 55
 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2 -12 พ.ย. 55
 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน ๑ อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๙ ต.ค. - ๖ พ.ย. ๒๕๕๕ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรฯ
 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแพทย์แผนไทย จำนวน 2 อัตรา
 รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(ด้านบริการทางวิชาการ) ระดับเชี่ยวชาญ
 เอกสารประชุมชี้แจงงานประกันสุขภาพ วันที่ 17 ตุลาคม 55 ณ ห้องสร้อยสุวรรณ โรงแรมสตาร์
 DB-POP กันยายน ณ 10 ตุลาคม 55
 ผลงาน MOU รมต. รอบ 6 เดือน ของเขต 9
 ผลงาน MOU รมต.รอบ 6 เดือน
 แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) รอบ 12 เดือน
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์/ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
 ประเด็นการรับฟังความคิดเห็นทั่วไปผู้ให้ ผู้รับบริการ ปี 2555
 ตัวอย่างการสอบสวนอุบัติเหตุ

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 จากทั้งหมด82หน้า
| 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82

 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2555 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ 038-967415-7 โทรสาร 038-611336 อีเมล์ rayong21 at gmail.com