ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการวิจัย
 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน๑ อัตรา
 ประกาศสำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ยังไม่ต้องมารายงานตัว จนกว่าจะได้รับหนังสือยืนยันจากสำนักงานกระทรวงสาธารณสุข
 ประกาศรายชื่อการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้สำเร้จการศึกษาตามหลักสูตรที่ ก.พ.อนุมัติให้ส่วนราชการฯ ตำแหน่ง จพ.วิทยาศาสตร์,โสตทัศนศึกษา,เ
 ประชาสัมพันธ์เรื่องการรับสมัครเพื่อบรรจุตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ(เพิ่มเติม)
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
 DBPOP เดือน ธันวาคม 2554 ณ 10 มกราคม 2555
 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเภสัชกร,นักกายภาพบำบัด,นักเทคนิคการแพทย์,นักรังสีการแพทย์,และตำแ
 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุ ในตำแหน่ง จพ.วิทยาศาสตร์,จพ.เภสัช,จพ.ทันตฯ,จพ.โสตฯ ,จพ.เวชสถิติ ของโรงพยาบาลมาบตาพุดติ
 ประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดสดการประชุมชี้แจงแนวทาง PP Non UC ปี ๒๕๕๕
 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ วิธีการคัดเลือก
 บสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเภสัขกร,นักกายภาพบำบัด,นักเทคนิคการแพทย์,นักรังสีการแพทย์และนักจิตวิทยา ระดับปฏิบัติก
 DBPOP เดือน พฤศจิกายน 2554 ณ 10 ธันวาคม 2554
 ขอเชิญร่วมงานโครงการสมโภชน์พระธาตุเจดีย์ฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
 รายละเอียดประชากรพื้นที่รอยต่อ
 การรับย้ายข้าราชการ
 DBPOP เดือน ตุลาคม 2554 ณ 10 พฤศจิกายน 2554
 รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ
 ประชาัสัมพันธ์ การถ่ายทอดสดการประชุมชี้แจง"ยุทธศาสตร์การพัฒนาและทิศทางกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 55
 ห้อง Camfrog ของสาธารณสุขจังหวัดระยอง สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 ขอเิชิญประชุมจัดทำแผนเชิงปฏิบัติการด้านสุขภาพระดับจังหวัดปี 2555
 ประกาศรับสมัครพนักงารราชการจำนวน 1อัตรา
 วุฒิที่ ก.พ.กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในปีงยประมาณ 2555-2556
 DBPOP เดือน กันยายน 2554 ณ 10 ตุลาคม 2554
 รับสมัครข้าราฃการเพื่อเลื่อนระดับ
 เอกสารประชุมยุทธศาสตร์การพัฒนาและทิศทางกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 55 (ฃุดที่ 2)
 เอกสารประชุมยุทธศาสตร์การพัฒนาและทิศทางกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 55 (ฃุดที่ 1)
 แจ้งอีเมล์สำหรับติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย(นวก) ระดับชำนาญการ
 รับย้ายข้าราชการเพื่อคัดเลือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาลระดับชำนาญการ รพ.นิคมพัฒนา
 DBPOP เดือน สิงหาคม 2554 ณ 10 กันยายน 2554
 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับ
 เอกสารการประชุมร้องเรียน วันที่ 15-16 สิงหาคม 54 ณ ไอยราแกรนด์ พัทยา (3)
 เอกสารการประชุมร้องเรียน วันที่ 15-16 สิงหาคม 54 ณ ไอยราแกรนด์ พัทยา (2)
 เอกสารการประชุมร้องเรียน วันที่ 15-16 สิงหาคม 54 ณ ไอยราแกรนด์ พัทยา (1)
 DBPOP เดือน กรกฎาคม 2554 ณ 10 สิงหาคม 2554
 รับย้ายข้าราชการเพื่อคัดเลือกแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสาธารรสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุข)ชำนาญการพิเศาและตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพ)ชำนาญการพิเ
 วิธีการรับชมการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติ
 แผนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทยปี 54-63
 กรอบยุทธศาสตร์ งานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคระดับชาติปี 54-58

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 จากทั้งหมด82หน้า
| 79 | 80 | 81 | 82

 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2555 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ 038-967415-7 โทรสาร 038-611336 อีเมล์ rayong21 at gmail.com