ร่างกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
 รายชื่อผู้ปฏิบัติงานต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2554
 ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนวิจัยด้านสาธารณสุข
 สอ.หัวชวดเปลี่ยนเลขที่บัญชี
 DBPOP เดือน มิถุนายน 54 ณ 10 กรกฎาคม 2554
 การย้ายข้าราชการปี ๒๕๕๔ รอบ ๒
 เชิญเ้ข้าร่วมประชุม การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2554
 แบบฟอร์มประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมรับนโยบายการดำเนินงานสาธารณสุข
 เชิญประชุมรับการตรวจราชการแบบบูรณาการ
 ประชาสัมพันธ์การบริจาคสมทบทุนโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานสำหรับพระภิกษุ สามเณร ในพระราชูปถัมภ์
 แบบตรวจราชการคณะ 2 รอบ 2 ปี 54
 DBPOP เดือน พฤษภาคม 54 ณ 10 มิถุนายน 2554
 โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การซ้อมแผน
 DBPOP เดือน มี.ค.-เม.ย.54
 ทำสัญญานักเรียนทุนพยาบาลในเขตควบคุมมลพิษ
 แบบฟอร์มเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ปี 2554
 หนังสือประสานจัดงานรับรัฐมนตรี 30 เม.ย.54
 เอกสารนำเสนออบรมตรวจสอบคุณภาพ 18 แฟ้ม 18-20 เม.ย.54 รร.สตาร์ระยอง
 ประชุมวิชาการ IT กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2554
 แบบลงทะเบียนโครงการประชุมรับนโยบาย
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจะระงับการเข้าใช้ Facebook
 แบบฟอร์มการตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ปี 2554
 แจ้งข้อมูลประชากรที่ใช้ในเกณฑ์การตรวจประเมินขึ้นทะเบียน ปี 2554
 สอ.ละหารไร่เปลี่ยนเลขที่บัญชี
 DBPOP เดือน กุมภาพันธ์ 2554 ณ 10 มีนาคม 54
 รายงานการประชุม NCD Board ครั้งที่ 4/54
 DBPOP เดือน มกราคม 2554 ณ 10 กพ 54
 เปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีธนาคาร สสอ.นิคมพัฒนา
 ขอเชิญอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามนโยบายการดำเนินงานรพ.สต. 16 - 17 กพ. 54
 แจ้งกำหนดการออกตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2554 วันที่ 8-25 ก.พ. 2554
 แจ้งการเปลี่ยนแปลงหมายเลขบัญชีธนาคาร
 เลื่อนขั้นลูกจ้างประจำ
 ประกาศจังหวัดระยองเรื่องกำหนดชื่อเรื่องรายการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ
 สำนักงานจังหวัดระยองเชิญเข้าร่วม Video Conference เรื่องการคิดเชิงระบบ
 ย้ายราชการ/ลาออกข้าราชการ/ปรับระดับชั้นลูกจ้างประจำ
 DBPOP เดือน ธันวาคม 2553 ณ 10 มกราคม 2554
 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพบุคลากรระดับจังหวัดในการพัฒนาแกนนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด
 โครงการเกษียนก่อนกำหนด ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (ออกจากราชการ ๑ ต.ค.๕๔)
 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา ตั้งแต่ 12-25 ม.ค. 2554

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 จากทั้งหมด82หน้า
| 80 | 81 | 82

 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2555 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ 038-967415-7 โทรสาร 038-611336 อีเมล์ rayong21 at gmail.com