ขอความร่วมมือโครงการเกษตรกรปลอดโรค
 การทบทวน ปรับปรุง หรือยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับสิทธิพิเศษของหน่วยงานต่างๆ
 ประกาศผลการสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และพยาบาลวิชาชีพ
 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็็นพนักงานราชการ
 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรคอมพิวเตอร์ ปี 2554
 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๑
 ประกาศเปลี่ยนแปลงวันที่ประรายชื่่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 และวันที่สอบสมรรถนะครั้งที่ 2
 ประชาสัมพันธ์ ประชุมระดมสมองเรื่อง แนวทางและนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัยในประเทศไทย
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน)
 การแต่งตั้งตณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปประเทศไทย
 รายงานความครอบคลุม DBPOP เดือน ตุลาคม 53 ณ 10 พ.ย. 53
 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ
 สถานการณ์ไข้เลือดออกสัปดาห์ที่44
 กำหนดการรณรงค์โปลิโอปี 2554
 เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายระบาดวิทยาและทีมSRRT ระดับจังหวัดและระดับเขตทั่วประเทศ ปี 2554
 แบบรายงานการใช้อินเทอร์เน็ต
 ขอเชิญประชุมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข จังหวัดระยอง ปีพ.ศ. 2554-2556
 เชิญประชุมดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณ จริยธรรม ปี 2554 และจัดกิจกรรมวันสาธารณสุขแห่งชาติ
 ประชุมเชิงปฏิบัติการ"ก้าวไปข้างหน้ากับการพยาบาลแบบผสมผสานในการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน"
 เอกสารการประชุมชี้แจงปี 54 (คุณอัษฎาวุธ)
 เอกสารการประชุมชี้แจงปี 54 (คุณทวีสิทธิ์)
 เอกสารการประชุมปี 54 (คุณสุรพล)
 ขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารให้แก่แพทย์ทุนรัฐบาลซึ่งต้องรับราชการชดใช้ทุน
 การกำหนดอัตราเงินดือนสำหรับคุณวุฒิ ก.พ.รับรอง
 แนวทางการดำเนินการด้านการแพทย์และสาธารณสุขในเขตพื้นที่ประสบอุทกภัย
 คำขวัญปีแห่งการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัยปี 53 คือ "อัคคีภัยป้องกันได้ แค่ใส่ใจอย่าประมาท"
 กฎ ก.พ.ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2553
 รายงานผลการดำเนินการใช้บัตรประชาชนแทนบัตรทอง
 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางการตรวจสอบภายใน ปี 54 วันที่ 26-27 ต.ค. 53
 ประชาสัมพันธ์อาหารปลอดภัย
 รายชื่อร้านอาหารผ่านเกณฑ์ อาหารสะอาด รสชาติอร่อย
 ประชาสัมพันธ์ตลาดสดน่าซื้อปี 53
 แบบสำรวจค่าตอบแทนบุคลากรและการคิดอัตราค่าธรรมเนียม
 คำสั่งจังหวัดระยองที่ 83/2553 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานมุทิตาจิต
 คำสั่งจังหวัดระยองที่ 1651/2553 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานมหกรรมความรู่้และนวัตกรรมระบบสุขภาพจังหวัดระยอง
 ผังการจัดนิทรรศการวันที่ 17 ก.ย.53
 เกณฑ์ประกวด PRM 17 ก.ย. 53
 ประชาสัมพันธ์ประชุมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยชุมชน ครั้งที่ 28
 เอกสารประชุมทำแผนปฏิบัติการ ปี 2554 วันที่ 19-20 สิงหาคม 2553
 ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ จังหวัดระยอง ปี 2552-2555

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 จากทั้งหมด82หน้า
| 81 | 82

 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2555 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ 038-967415-7 โทรสาร 038-611336 อีเมล์ rayong21 at gmail.com