ขอเชืญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2563 เรื่องฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป
 เผยแพร่สปอตรณรงค์ ชุด CO-WITH กัก(ด้วย)กัน
 เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลในสาขาวิชาที่ขาดแคลน
 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการจัดการการพยาบาล รุ่นที่ 1
 ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับสัมฤทธิบัตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน รุ่นที่ 25
 แจ้งเปลี่ยนกำหนดการอบรมหลักสูตรการอบรมระยะสั้นการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมฯ
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการพิเศษ สสจ.ระยอง
 ขอแจ้งเลื่อนการจัดประชุมวิชาการ วิถีใหม่ หัวใจแข็งแรง
 ประกาศรับสมัตรสอบคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพ
 จ.ระยองได้จัดทำตัวอย่างการประดับเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่นกับเครื่องแบบข้าราชการ
 ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่องการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพในผู้สูงอายุ
 ประกาศรับสมัครฯ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์) เชี่ยวชาญ รพ.ปลวกแดง
 ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร
 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2564
 ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2564
 ขอเชิญส่งพยาบาลวิชาชีพเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตรการส่งเสริมเด็กพัฒนาการล่าช้า
 การสรรหาศัลยแพทย์ดีเด่น ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2564
 ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เข้าถึง เข้าใจ เทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการอบรมระยะสั้นการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมฯ
 ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน
 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 25674
 ขอเชิญบุคคลเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคของเปลือกตา
 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารโรงพยาบาล รุ่นที่ 50 ประจำปี 2564
 การสนับสนุนทุนผู้ช่วยพยาบาล
 ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์ ร่างแนวทางการพิจารณาการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงสาธารณสุข
 ขอประชาสัมพันธุ์ในการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง
 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการจัดการความรู้รายบุคคล และการประยุกต์ใช้ICT ในการสื่อสารึความรู้ในการสอนงาน เพื่อพัฒนาบุคลากรต
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพฯ หลักสูตรเทคนิคการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการใช้จ่ายเงินทดรองตราชการ การเบิกจ่ายเงินจากคลัง
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาฯ หลักสูตรเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่กับพื้นฐานที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้าง
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการ หลักสูตรการสาธิตเทคนิคการปฏิบัติงานบนระบบจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุสู่การบันทึกบัญชีภาครัฐ รุ่นที่ 1 - 3
 ขอประชาสัมพันธุ์โครงการประชุมวิชาการสมาคมเวชสถิติแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564
 ขอมอบทุนการศึกษาวิชาชีพให้กับเยาวชนและบุคคลว่างงาน
 ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ HRCT การบรรยายเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3
 รับสมัครสอบคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพ
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ Trainer Bank
 รายงานผลการประชุมวิชาการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6 ปีงบประมาณ 2563

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 จากทั้งหมด82หน้า
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82

 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2555 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ 038-967415-7 โทรสาร 038-611336 อีเมล์ rayong21 at gmail.com