คำสั่ง เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง เรื่อง ขอให้สถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโ
 คำสั่ง เรื่อง การแจ้งเข้า - ออกเรือประมง
 คำสั่ง เรื่อง มาตรการผ่อนปรนการปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 2)
 คำสั่ง เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 2)
 คำสั่ง เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย
 คำสั่ง เรื่อง มาตรการผ่อนปรนการปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย
 คำสั่ง เรื่อง ยกเลิกประกาศสถานที่ราชการงดให้บริการบางประเภทเป็นการชั่วคราว
 คำสั่ง เรื่อง ปิดสถานที่จำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภท
 คำสั่ง เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย
 ประกาศ เรื่องห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา เข้า-ออกจากอำเภอ ซึ่งเป็นที่ตั้งสถานที่ทำงาน
 คำสั่ง ปิดสถานที่จำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภท
 ประกาศ เรื่องการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง
 ประกาศ เรื่องขอให้สถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการรบาดของโรคโควิด 19 (ฉบับที่ 2)
 แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการแจกอาหารในลักษณะโรงทานของวัด มูลนิธิ โรงเจ ภาคเอกชนและประชาชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
 ประกาศ เรื่องให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดระยองสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง เมื่อออกจากเคหะสถาน
 ประกาศ เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (เพิ่มเติม) (ฉบับที่ 5)
 ประกาศ เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (เพิ่มเติม) (ฉบับที่ 4)
 ให้เจ้าของสถานที่ก่อสร้าง และสถานประกอบการประเภทกิจการก่อสร้างปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 ประกาศ เรื่องห้ามจำหน่าย จ่าย แจกสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 ประกาศ เรื่อง สถานที่ราชการงดการให้บริการบางประเภทเป็นการชั่วคราว ของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง
 ประกาศ เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (เพิ่มเติม) (ฉบับที่ 3)
 ประกาศเรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดระยอง (ฉบับที่ 2)
 ประกาศเรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (ฉบับที่ 2)
 ประกาศ เรื่อง สถานที่ราชการงดการให้บริการบางประเภทเป็นการชั่วคราว ของที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง
 ประกาศ เรื่อง สถานที่ราชการงดการให้บริการบางประเภทเป็นการชั่วคราว ของสำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง
 ประกาศ เรื่อง สถานที่ราชการงดการให้บริการบางประเภทเป็นการชั่วคราว ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดระยอง
 ประกาศ เรื่อง สถานที่ราชการงดการให้บริการบางประเภทเป็นการชั่วคราว ของสำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง
 ประกาศ เรื่อง สถานที่ราชการงดการให้บริการบางประเภทเป็นการชั่วคราว ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง
 ประกาศ เรื่อง สถานที่ราชการงดการให้บริการบางประเภทเป็นการชั่วคราว ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง
 ประกาศกรมอนามัย เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการ และมาตรการการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับสถานที่ราชการ สถานที่ทำงานเอกชน และสถานประกอ

หน้า 1

 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2555 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ 038-613735 , 038-613430 โทรสาร 038-611336 อีเมล์ rayong21@gmail.com