ข้อมูลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง

1. ข้อมูลพื้นฐาน

1.1 ข้อมูลผู้บริหาร
 • 1.1.1 ทำเนียบผู้บริหาร
 • 1.1.2 ประวัติสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
 • 1.1.3 ผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
 • 1.2 นโยบายมุ่งเน้น กระทรวงสาธารณสุข ปี 2565
 • ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2565
 • 1.3 โครงสร้างหน่วยงาน
  1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฏหมายจัดตั้ง
  1.5 กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติของหน่วยงาน
  1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์
  1.7 ข้อมูลการติดต่อ
  1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  1.9 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ยุทธศาสตร์ MOPH
  1.10 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม
  1.11 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
  1.12 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2554
  1.13 ข้อกําหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564
  1.14 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  1.15 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม

  2 นโยบาย และยุทธศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
 • 2.1 แผนยุทธศาสตร์ สสจ.ระยอง
 • 2.2.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
 • 2.2.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ยุทธศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
 • 2.3 คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง พ.ศ.2563
 • 2.4 ตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติราชการ สาธารณสุขจังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2564

 • 3. แผนปฏิบัติการประจำปี
  4. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • แผนปฏิบัติการ สสจ.ระยอง 2562
 • แผนยุทธศาสตร์ ปัญหาสาธารณสุข สสจ.ระยอง ปี 2563
 • แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ สสจ.ระยอง ปีงบประมาณ 2563
 • แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ สสจ.ระยอง ปีงบประมาณ 2564 (อนุมัติงบประมาณ 5 เดือน)
 • แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2564 (อนุมัติรอบ 2)
 • แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2564 (อนุมัติรอบ 2)
 • แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ สสจ.ระยอง ปีงบประมาณ 2565
 • แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ สสจ.ระยอง ปีงบประมาณ 2565 อนุมัติ รอบ 2 งบ 6 เดือน
 • แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ สสจ.ระยอง ปีงบประมาณ 2565 (ปรับแผน)
 • ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ สสจ.ระยอง ปีงบประมาณ 2564

 • แผน CUP รพ.ระยอง 2562
 • แผน CUP รพ.ระยอง 2563
 • แผน CUP รพ.ระยอง 2564
 • แผน CUP รพ.ระยอง 2565

 • แผน CUP รพ.แกลง 2562
 • แผน CUP รพ.แกลง 2564
 • แผน CUP รพ.แกลง 2565

 • แผน CUP รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ระยอง 2562
 • แผน CUP รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ระยอง 2563
 • แผน CUP รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ระยอง 2564
 • แผน CUP รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ระยอง 2565

 • แผน CUP รพ.บ้านฉาง 2562
 • แผน CUP รพ.บ้านฉาง 2563
 • แผน CUP รพ.บ้านฉาง 2564
 • แผน CUP รพ.บ้านฉาง 2565

 • แผน CUP รพ.ปลวกแดง 2562
 • แผน CUP รพ.ปลวกแดง 2563
 • แผน CUP รพ.ปลวกแดง 2564
 • แผน CUP รพ.ปลวกแดง 2565

 • แผน CUP รพ.บ้านค่าย 2562
 • แผน CUP รพ.บ้านค่าย 2563
 • แผน CUP รพ.บ้านค่าย 2564
 • แผน CUP รพ.บ้านค่าย 2565

 • แผน CUP รพ.วังจันทร์ 2562
 • แผน CUP รพ.วังจันทร์ 2563
 • แผน CUP รพ.วังจันทร์ 2564
 • แผน CUP รพ.วังจันทร์ 2565

 • แผน CUP รพ.เขาชะเมา 2562
 • แผน CUP รพ.เขาชะเมา 2563
 • แผน CUP รพ.เขาชะเมา 2564
 • แผน CUP รพ.เขาชะเมา 2565

 • แผน CUP รพ.นิคมพัฒนา 2562
 • แผน CUP รพ.นิคมพัฒนา 2563
 • แผน CUP รพ.นิคมพัฒนา 2564
 • แผน CUP รพ.นิคมพัฒนา 2565

 • 5. หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียน เรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่
  6. หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • ช่องทางร้องเรียน ปัญหาสาธารณสุข จังหวัดระยอง

 • 7. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
  8. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

  9. ข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง
 • 9.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี
 • 9.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี
 • 9.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี
 • 9.4 ประกาศแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
 • 9.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน
 •  
 • รายงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน ต.ค. 63
 •  
 • รายงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน พ.ย. 63

 • 10. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน
 • 10.1 คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

 • 11. ขั้นตอนการให้บริการ

  12. มาตรการและระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
 • 12.1 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน สำหรับหน่วยงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
 • 12.2 คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ที่ 179/2563 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เรื่อง มอบหมายกลุ่มงานและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบริหารจัดการเว็บไซด์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
 • 12.3 รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน

 • อื่นๆ

 • รายชื่อสถานบริการ สังกัด สสจ.ระยอง
 • แผนที่สถานบริการ สังกัด สสจ.ระยอง
 • ภาพโลโก้ สจ.ระยอง
 •  
   
   
  สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2555 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง 21000
  โทรศัพท์ 038-613-735, 038-613-430 โทรสาร 038-611336 อีเมล์ rayong21@gmail.com