พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

รายงานประจำปี
 • รายงานประจำปี 2556
 • รายงานประจำปี 2557
 • รายงานประจำปี 2558
 • รายงานประจำปี 2559
 • รายงานประจำปี 2560
 • รายงานประจำปี 2561

 • สถิติประชากร
  จำนวนประชากรกลางปี รายหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ รายอายุ
 • ประชากรกลางปี 2559
 • ประชากรกลางปี 2560
 • ประชากรกลางปี 2561
 • ประชากรกลางปี 2562
 • ประชากรกลางปี 2563
 • ประชากรกลางปี 2564

 • ข้อมูลสถิติชีพ
 • สถิติชีพปี พ.ศ. 2558 - 2562

 • สถิติการเจ็บป่วย
  รายงาน 504 รายงานจำนวนผู้ป่วยนอกจำแนกตามกลุ่มสาเหตุ (21 กลุ่มโรค)
 • รายงาน 504 ปี พ.ศ. 2555
 • รายงาน 504 ปี พ.ศ. 2556
 • รายงาน 504 ปี พ.ศ. 2557
 • รายงาน 504 ปีงบประมาณ 2558
 • รายงาน 504 ปีงบประมาณ 2559
 • รายงาน 504 ปีงบประมาณ 2560
 • รายงาน 504 ปีงบประมาณ 2561
 • รายงาน 504 ปีงบประมาณ 2562
 • รายงาน 504 ปีงบประมาณ 2563
 • รายงาน 504 ปีงบประมาณ 2564

 • รายงาน 505 รายงานจำนวนผู้ป่วยในจำแนกตามกลุ่มสาเหตุ (75 กลุ่มโรค)
 • รายงาน 505 ปี พ.ศ. 2558
 • รายงาน 505 ปี พ.ศ. 2559
 • รายงาน 505 ปีงบประมาณ 2560
 • รายงาน 505 ปีงบประมาณ 2561
 • รายงาน 505 ปีงบประมาณ 2562
 • รายงาน 505 ปีงบประมาณ 2563
 • รายงาน 505 ปีงบประมาณ 2564

 • รายงาน 506 สถิติการป่วย-ตาย ด้วยโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาจังหวัดระยอง
 • รายงาน 506 ปี พ.ศ. 2558 - ปี พ.ศ. 2562

 • สาเหตุการตาย จำแนกตามสาเหตุที่สำคัญ 103 กลุ่ม
 • สาเหตุการตาย ปี พ.ศ. 2560
 • สาเหตุการตาย ปี พ.ศ. 2561
 • สาเหตุการตาย ปี พ.ศ. 2562
 • สาเหตุการตาย ปี พ.ศ. 2563
 • สาเหตุการตาย ปี พ.ศ. 2564

 • สถิติทรัพยากรด้านสาธารณสุข
  ข้อมูลจำนวนสถานพยาบาล
 • ข้อมูลจำนวนสถานพยาบาลเอกชนที่ไม่รับผู้ป่วยค้างคืน จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2558 - 2563
 • ข้อมูลสถานบริการสาธารณสุข แยกรายอำเภอ จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2558 - 2562
 • ข้อมูลใบอนุญาตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยา ปีงบประมาณ 2558 - 2562

 • ข้อมูลจำนวนบุคลากร ทางการแพทย์
 • ข้อมูลจำนวนบุคลากร ทางการแพทย์ ปีงบประมาณ 2562
 • ข้อมูลจำนวนบุคลากร ทางการแพทย์ ปีงบประมาณ 2563

 • สถิติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านสาธารณสุข
  สถิติการเกิดอุบัติเหตุ 19 สาเหตุ
 • สถิติการเกิดอุบัติเหตุ 19 สาเหตุ ปี พ.ศ. 2556 - 2564

 •  
   
   
  สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2555 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง 21000
  โทรศัพท์ 038-613-735, 038-613-430 โทรสาร 038-611336 อีเมล์ rayong21@gmail.com